საკადასტრო კოდი: 81.08.31.581
ფართობი: 5004
ინფორმაციის გენერაციის თარიღი: 17.01.2022


რაიონული საზღვრები:
რაიონი დამატებითი ატრიბუტები
1. სამგორი

საუბნო საზღვრები:
უბანი დამატებითი ატრიბუტები
1. ორხევი, აეროპორტი

ფუნქციური ზონები:
ზონა ქვე ზონა დამატებითი ატრიბუტები
1. რეკრეაციული ზონა რეკრეაციული ზონა-3 მიწის ნაკვეთის ფართობი და ზომები:
მინიმალური ფართობი - 1000* კვ.მ. მინიმალური სიგანე - მინიმალური სიღრმე - საცხოვრებელი სიმჭიდროვე - 10/1** ერთეული/ჰა შენობა/ნაგებობის მაქსიმალური სიმაღლე -12*** მეტრი შენიშვნა- * 2019 წლის 1 აპრილიდან (დაყოფის) გამიჯვნის შედეგად წარმოშობილ მიწის ნაკვეთზე სასტუმროსა და სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის **სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლებისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში *** საგამონაკლისო სპეციალური (ზონალური) შეთანხმებით დასაშვები სახეობებისათვის

ფუნქციური ზონის განმარტება.:
სარეკრეაციო ზონა 3 (რზ-3) — სარეკრეაციო ქვეზონა, რომელიც მოიცავს თბილისის განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში არსებულ/დაგეგმილ დასასვენებელი, სამკურნალო, სპორტული და გასართობი გამოყენების ტერიტორიებს დასაშვებია განაშენიანების რეგულირები წესებით განსაზღვრული ძირითადი და სპეციალური (ზონალური) შეთანხმებით დაშვებული სახეობები.

კ-1:
0,3

სამართლებრივი საფუძვლები.:
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის დადგენილება №14-39, მუხლი15,მუხლი16, დანართი-1. 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის დადგენილება №39-18, "დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ".

ფუნქციური ზონაში ძირითადი და სპეციალური (ზონალური) შეთანხმებით დასაშვები სახეობები.:
ა) ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების ძირითადი დასაშვები სახეობები: · პარკი; · ბაღი; · სკვერი; · ბულვარი; · მცირე არქიტექტურული ფორმები: საპარკო პავილიონი, როტონდა, ფანჩატური, პერგოლა, ურნა, ტრელაჟი, საბავშვო მოედანი, შედრევანი, დეკორატიული აუზი, წყლის სასმელი შადრევანი, კასკადი, არხი, ღია კიბე და პანდუსი, საყრდენი კედელი და სხვა; · სკულპტურულ-არქიტექტურული მონუმენტი; · სპორტული მოედანი; · პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი; · ჯიხური ან/და დროებითი პავილიონი (სავაჭრო ან/და საგამოფენო); · საწყალოსნო ობიექტი (ნავმისადგომი, ელინგი); · დასასვენებელი სახლი; · დასვენების ბანაკი და ბაზა; · სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის საბავშვო სპეციალიზირებული (სახელოვნებო, შშმპ და სპორტული) დაწესებულებები; · დასვენების ბანაკი და ბაზა; · სანატორიუმი; · სასტუმრო. · საზოგადოებრივი ტუალეტი; ბ) ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საგამონაკლისო დასაშვები სახეობები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ (ზონალურ) შეთანხმებას: · სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლი; · სამაყურებლო ობიექტი (ესტრადა, ამფითეატრი, საგამოფენო დარბაზი, კინოთეატრი); · მოხუცთა, ბავშვთა და სხვათა ინტერნატი; · საავადმყოფო; · პოლიკლინიკა; · ამბულატორია; ·სპორტული შენობა-ნაგებობა (საწვრთნელი ბაზა, სპორტული მოედანი, სტადიონი, სპორტდარბაზი, ღია და დახურული საცურაო აუზები); · ატრაქციონი; · კაფე, რესტორანი; ზონისა და მასში დაშვებული შენობა-ნაგებობის ფუნქციონერებისთვის განკუთვნილი ადმინისტრაციული შენობა, საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები, სახელოსნოები, გარაჟები და საწყობები).

კ-3:
0,6

კ-2:
1,0


მიწის ნორმატიული ფასი:
ზონის ნომერი ფასი დამატებითი ატრიბუტები
1. 117 5 უბანი/ქვეუბანი:
ლილო/დიდი ლილოსა და პატარა ლილოს ქვეუბნების გაგრძელება ზონის აღწერილობა - მოიცავს დიდი ლილოსა და პატარა ლილოს ქვეუბნების მიმდებარე გაუნაშენიანებელ ტერიტორიას, რომელსაც სამხრეთიდან ესაზღვრება კახეთის გზატკეცილის ჩრდილო მეორე ზოლი, ჩრდილოეთიდან ადმინისტრაციული საზღვარი და დიდი ლილოს ქვეუბნის ჩრდილო ტყის მასივი.

შენიშვნა:
„მიწის ნორმატიული ფასი შესაძლებელია განსხვავდებოდეს საბაზრო/სააუქციონო ფასიდან და გამოიყენება მხოლოდ განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ2) მოსაკრებლის დასაანგარიშებლად, ასევე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიზნებისთვის“.

ნორმატიული ფასი 1 კვ.მ ლარში:
5


სარეკრეაციო ზონა 3 (რზ-3):
ზონა ქვე-ზონა კ-1 კ-2 კ-3 დამატებითი ატრიბუტები
1. რეკრეაციული ზონა რეკრეაციული ზონა-3 0.3 1 0.6

მიწის ქონების გადასახადი:
მისამართი ზონის ნომერი განაკვეთი კოეფიციენტი საფუძველი დამატებითი ატრიბუტები
1. სამგორი 14 0.26 1.1 საკრებულოს დადგენილება 20-90. 2014 წლის 30 დეკემბერი